בקשה להנחה לפעילויות המתנ"ס
הינך מתבקש/ת למלאו במדויק ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים עפ"י הרשום מטה, 
בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הדרושים לא תידון בפני הועדה.
בברכה,
ועדת מבחן הכנסה

לטופס זה יש לצרף אישורים ומסמכים רלוונטים:
•3 תלושי משכורת של האשה
•צילום ת.ז. + ספח
•3 תלושי משכורת של בן.ת הזוג
•אישור ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה, נכות)
•אישור מזונות
•אישור רפואי
•אישור לימודים

תושב נכבד,

בידך טופס בקשה להנחה לפעילויות המתנ"ס. הינך מתבקש/ת למלאו במדויק ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים עפ"י הרשום מטה, בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הדרושים לא תידון בפני הועדה. בברכה, ועדת הנחות לטופס זה יש לצרף אישורים ומסמכים: 3 תלושי משכורת של הבעל. 3 תלושי משכורת של האישה. • אישור ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה, נכות) • אישור מזונות. • אישור רפואי. • אישור לימודים.

האם יש לי מקורות הכנסה נוספות?
האם יש לי מקורות הכנסה נוספות? (חובה) שדה חובה
כולל מזונות, פנסיה, הכנסה מרכוש, קצבה וכו...
משפחה מוכרת בלשכת הרווחה
משפחה מוכרת בלשכת הרווחה (חובה) שדה חובה
קצבת נכות/ זקנה, הבטחת הכנה, אבטלה
Browser not supported