בקשה להנחה לפעילויות המתנ"ס.
הינך מתבקש/ת למלאו במדויק ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים עפ"י הרשום מטה, 
בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הדרושים לא תידון בפני הועדה.
בברכה,
ועדת הנחות

לטופס זה יש לצרף אישורים ומסמכים רלוונטים:
•3 תלושי משכורת של האשה
•צילום ת.ז. + ספח
•3 תלושי משכורת של בן.ת הזוג
•אישור ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה, נכות)
•אישור מזונות
•אישור רפואי
•אישור לימודים

תושב נכבד,

בידך טופס בקשה להנחה לפעילויות המתנ"ס. הינך מתבקש/ת למלאו במדויק ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים עפ"י הרשום מטה, בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הדרושים לא תידון בפני הועדה. בברכה, ועדת הנחות לטופס זה יש לצרף אישורים ומסמכים: 3 תלושי משכורת של הבעל. 3 תלושי משכורת של האישה. • אישור ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה, נכות) • אישור מזונות. • אישור רפואי. • אישור לימודים.

האם יש לי מקורות הכנסה נוספות?
האם יש לי מקורות הכנסה נוספות? * שדה חובה
כולל מזונות, פנסיה, הכנסה מרכוש, קצבה וכו...
משפחה מוכרת בלשכת הרווחה
משפחה מוכרת בלשכת הרווחה * שדה חובה
קצבת נכות/ זקנה, הבטחת הכנה, אבטלה
Browser not supported